El currículum escolar és un extens document que detalla el pla d’estudis d’una etapa, és a dir, què ensenyar, quan, en quin moment i de quina manera.

Solem entendre el currículum escolar com un document tancat i inamovible. La seua complexa articulació i la seua organització en matèries i cursos escolars de progressió vertical tendeix a oferir-nos una visió lineal i compartimentada dels continguts i els coneixements que abasta cada assignatura i afavoreix que, donades les condicions en què es desenvolupa la pràctica docent (classes curtes, horaris fragmentats i sense connexions entre matèries, etc…) sovint utilitzem el currículum com a guia però també com a límit, com a frontera que dificulta la connexió amb altres coneixements.

El document de 378 pàgines del decret que estableix el currículum actual per a Secundària i Batxillerat envolta la nostra pràctica docent definint l’àmbit de coneixement de la nostra assignatura i els seus continguts, però al mateix temps ens aïlla d’altres coneixements que succeeixen precisament a l’aula del costat, o en els moments previs o posteriors al nostre treball a l’aula.

Però els continguts no són coneixements estancs, sinó que evolucionen, es transformen i es completen des d’altres enfocaments disciplinaris. Sabem quins són els nexes de la nostra matèria amb altres matèries? ¿Els tenim en compte en planificar les classes i les activitats? ¿Sabem on s’obren camins que connecten les arts amb les ciències? ¿La literatura amb la geografia o la història?

Si bé l’organització del sistema educatiu espanyol per a les etapes de primària i secundària no és precisament flexible i transversal, res no impedeix que establim aproximacions personals a les seues directrius, que definim itineraris propis que en moments puntuals transiten entre matèries, enllaços que ens porten cap a altres continguts, altres assignatures i altres enfocaments, establint complicitats amb altres docents i dissenyant activitats que propicien aproximacions polièdriques als continguts, visions múltiples que involucren sabers i disciplines diverses, aproximacions que evidencien els vincles i la contaminació entre assignatures.

Una lectura transversal del currículum és un bon exercici per activar aquest tipus d’aproximació. Revisar els continguts d’altres matèries des de la mirada de la nostra assignatura De quina manera, en el cas concret de les matèries relacionades amb l’educació plàstica i visual, es relacionen els continguts d’altres assignatures amb els recursos i materials que activem a les nostres aules?

Intervenir el currículum és fer-li preguntes, qüestionar la seua linealitat i buscar altres configuracions que, des de posicions transversals, connecten els aprenentatges i construeixen relats en connexió amb altres matèries però també amb qüestions d’índole social i personal, amb els grans desafiaments de la nostra contemporaneïtat i amb sabers no legitimats curricularment però que formen part de la vida dels estudiants.

Intervenir el currículo 01
Intervenir el currículo 02
Intervenir el currículo 04
Intervenir el currículo 04
Intervenir el currículo 05